Belka
Środa, 20 Lutego 2019   imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Strategia społeczna Słupska - zapraszamy do współpracy

Data publikacji: 2018-09-03, Data modyfikacji: 2018-09-04
A A AWydrukDrukuj  
 
W piątek 31 sierpnia odbyło się spotkanie eksperta Wojciecha Kłosowskiego z Zespołem ds. wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2019 – 2025+, podczas którego zaprezentowano listę 45 problemów społecznych, z którymi borykają się słupszczanie, wstępnie zdiagnozowanych w wyniku prowadzonych prowadzonych badań. Poniżej prezentujemy obszary, zakresy tematyczne oraz problemy zdiagnozowane przez ekspertów zewnętrznych. Z opisem problemów można zapoznać się w materiale znajdującym się na końcu tej informacji.Obszar 1. Problemy wieku i sytuacji rodzinnejZakres tematyczny 1.1 Problemy osób starszych. Problem społeczny nr 1. Słupscy seniorzy nie dostają od społeczności lokalnej właściwego wsparcia, a z drugiej strony nie umiemy jako społeczność korzystać z ich wsparcia. Zakres tematyczny 1.2 Problemy osób młodych. Problem społeczny nr 2. Brak satysfakcjonującej możliwości studiowania w Słupsku poważnie zagraża miastu trwałą migracją najbardziej ambitnych i mobilnych młodych mieszkańców. Zakres tematyczny 1.3 Wielodzietność. Problem społeczny nr 3. Wiele słupskich rodzin wielodzietnych żyje w trudnych warunkach mieszkaniowych, co obniża szanse rozwojowe ich dzieci a zwiększa ryzyko problemów szkolnych i wychowawczych. Problem społeczny nr 4. W słupskich rodzinach wielodzietnych powszechny jest model rodziny, w którym szczególnie obciążone obowiązkami prowadzenia domu i wychowywania dzieci są kobiety. Zakres tematyczny 1.4. Samotne rodzicielstwo. Problem społeczny nr 5. W Słupsku osoby samotnie wychowujące dzieci są szczególnie narażone na ubóstwo i ograniczanie zaspokajania potrzeb tylko do podstawowych z powodu defaworyzowania ich na rynku pracy. Zakres tematyczny 1.5. Wczesne/późne rodzicielstwo. Problem społeczny 6. Zbyt wczesne rodzicielstwo jest przeszkodą dla optymalnego rozwoju zarówno młodych rodziców jak i ich dzieci. Zakres tematyczny 1.6. Osamotnienie społeczne, osoby samotne. Problem społeczny nr 7. Osoby osamotnione społecznie – zwłaszcza zamieszkujące samotnie – są szczególnie narażone na zagrożenia sytuacyjne, problemy rozwojowe i zdrowotne, w tym kryzysy psychiczne. Zakres tematyczny 1.7. Osoby opuszczające pieczę zastępczą. Problem społeczny nr 8. Osoby opuszczające pieczę zastępczą są szczególnie narażone na porażki życiowe i osunięcie się w wyuczoną bezradność. Zakres tematyczny 1.8. Wyuczona bezradność. Problem społeczny nr 9. Osoby dotknięte wyuczoną bezradnością nie mogą poprawić swojego losu pomimo udostępniania im szans na poprawę. Zakres tematyczny 1.9. Problemy rodzin z zagospodarowaniem czasu wolnego. Problem społeczny nr 10. Liczne słupskie rodziny, w tym szczególnie niepełne i wielodzietne mają ograniczone możliwości korzystania z miejskich ofert spędzania czasu wolnego. Zakres tematyczny 1.10. Pokolenie „ani ani” (NEET) Problem społeczny nr 11. W wieku między 19-24 lata bardzo dużo liczba Słupszczan ani się nie edukuje, ani nie pracuje, ani się nie szkoli. Obszar 2. Problemy ekonomiczne i bytoweZakres tematyczny 2.1. Ubóstwo i jego dziedziczenie. Problem społeczny nr 12. Ubóstwo jest absolutnie kluczowym problemem społecznym, z którym wiążą się niemal wszystkie problemy pozostałe, zarówno jako przyczyny ubóstwa, jak i – jako jego skutki. Zakres tematyczny 2.2. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Problem społeczny nr 13. Bezrobocie jest drugim obok ubóstwa kluczowym problemem społecznym, a dla jego rozwiązania nie wystarczy zapewnienie ofert pracy. Zakres tematyczny 2.3. Brak rąk do pracy Problem społeczny nr 14. Nieaktywność zawodowa wielu mieszkańców Słupska potencjalnie mogących podjąć pracę jest czynnikiem nasilającym dekoniunkturę i wpływających negatywnie na rozwój miasta. Zakres tematyczny 2.4. Prekariat, ubodzy pracujący. Problem społeczny nr 15. Niepewność zatrudnienia powoduje emigrację ze Słupska zwłaszcza ludzi młodych, co destabilizuje też ich życie rodzinne i społeczne.Problem społeczny nr 16. Mimo że bezrobocie w Słupsk spada, dostępna tu praca często nie gwarantuje godziwego utrzymania. Zakres tematyczny 2.5. Ubóstwo energetyczne. Problem społeczny nr 17. Słupskie gospodarstwa domowe w budynkach o niskiej efektywności energetycznej doświadczają ubóstwa energetycznego, które polega na przymusowej rezygnacji z komfortu cieplnego lub na zagrożeniu zadłużaniem się. Zakres tematyczny 2.6. Problem zadłużenia, osoby zadłużone. Problem społeczny nr 18. Spirala zadłużeń jest jednym z najsilniej sieciujących problemów społecznych, z których wyjście jest bardzo trudne. Zakres tematyczny 2.7. Brak samodzielnego mieszkania z przyczyn  ekonomicznych. Problem społeczny nr 19. W Słupsku młodzi dorośli często mieszkają nadal z rodzicami bo nie mają ekonomicznej możliwości usamodzielnienia się. To z kolei wpływa negatywnie na ich dążenia do założenia rodziny. Zakres tematyczny 2.8. Osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością. Problem społeczny nr 20. Słupski system pomocy w wychodzeniu z problemu bezdomności jest nieefektywny. Problem społeczny nr 21. Na terenie Słupska brakuje placówek pomagających kobietom o specjalnych potrzebach mieszkaniowych. Problem społeczny nr 22. Ludzie po eksmisji bez prawa do lokalu zastępczego często trafiają na bruk. Świadczy to o niewydolności systemu. Obszar 3. Problemy zdrowia Zakres tematyczny 3.1. Osoby z niepełnosprawnością. Problem społeczny nr 23. Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi nie otrzymują od społeczności lokalnej pełnego wsparcia i nie zawsze mogą wnieść w życie społeczności swój aktywny wkład. Problem społeczny nr 24. Sytuacja osobista członków rodzin osób z ciężkimi niepełnosprawnościami, którzy są obciążeni opieką nad osobą zależną, wymaga wsparcia wspólnoty samorządowej. Zakres tematyczny 3.2. Problemy zdrowia psychicznego. Problem społeczny nr 25. W Słupsku, podobnie jak w całej Polsce, rośnie liczba osób w kryzysie psychicznym bądź zaburzonych psychicznie, co nie jest obecnie zauważane przez instytucjonalny system wsparcia. Problem społeczny nr 26. W Słupsku coraz więcej osób, zwłaszcza dzieci i młodzieży, doznaje zaburzeń łaknienia oraz ma problemy na tle zachowania odpowiedniej wagi. Problem społeczny nr 27. W Słupsku brak jest systemu wsparcia dla radzenia sobie z przewlekłym stresem. Zakres tematyczny 3.3. Uzależnienia, osoby uzależnione. Problem społeczny nr 28. W Słupsku osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, które przestały funkcjonować społecznie, przez brak wystarczającej opieki generują dodatkowe koszty społeczne. Problem społeczny nr 29. Osoby uzależnione ale nadal funkcjonujące społecznie nie są zauważane przez system wsparcia. Problem społeczny nr 30. Uzależnienia behawioralne często nie są dostrzegane przez system o ile nie wiążą się krzyżowo z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych. Problem społeczny nr 31. Znaczne pogorszenie jakości życia mogą wywoływać uzależnienia od czynności postrzeganych społecznie jako korzystne i wartościowe. Problem społeczny nr 32. Stereotypy o uzależnionych utrudniają funkcjonowanie i leczenie uzależnień a stygmatyzacja użytkowników jest jedną z najważniejszych przyczyn ich złego funkcjonowania społecznego. Obszar 4. Przynależność do grup stygmatyzowanychZakres tematyczny 4.1. Cudzoziemcy, imigranci… Problem społeczny nr 33. Cudzoziemcy przebywający w Polsce mają często podstawowe problemy z pełnym włączeniem społecznym. Zakres tematyczny 4.2. Osoby utrzymujące się z sexworkingu. Problem społeczny nr 34. Osoby utrzymujące się z usług seksualnych są szczególną grupą ryzyka narażoną na wykluczenie społeczne, przemoc i problemy zdrowotne. Zakres tematyczny 4.3. Osoby opuszczające zakłady karne. Problem społeczny nr 35. Osoby opuszczające zakłady karne nie otrzymują w Słupsku kompleksowego wsparcia, odpowiadającego na ich problemy ekonomiczne, społeczne, rodzinne i zdrowotne oraz braki kompetencji na rynku pracy. Obszar 5. Problemy bezpieczeństwaZakres tematyczny 5.1. Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej. Problem społeczny nr 36. Powodem pogorszenia dobrostanu społecznego może być nie tylko realne zagrożenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, ale i subiektywne przekonanie o takim zagrożeniu. Zakres tematyczny 5.2. Przemoc domowa. Problem społeczny nr 37. Przemoc w rodzinie (przemoc domowa) jest jednym z najdotkliwszych czynników rozbijających spójność społeczną i pogarszających życie społeczności. Zakres tematyczny 5.3. Zagrożenie pedofilią. Problem społeczny nr 38. Zagrożenie dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat przemocą seksualną i molestowaniem (w tym cyberprzemocą) jest w Słupsku – podobnie jak w całym kraju – problemem szybko narastającym. Obszar 6. Szkoła – szczególny splot szans i zagrożeń Zakres tematyczny 6.1. Przemoc rówieśnicza Problem społeczny nr 39. Przemoc rówieśnicza może być bardzo ważnym, choć nie do końca rozpoznanym problemem Słupska, generującym szereg problemów następczych, jak osamotnienie, uzależnienia, wyuczona bezradność. Zakres tematyczny 6.2. Wyzwania szkolnej profilaktyki Problem społeczny nr 40. Słupsk nie posiada własnego systemu edukacji seksualnej, co jest tożsame ze zgodą na standard ogólnokrajowy – brak edukacji seksualnej młodzieży. Problem społeczny nr 41. Niedobór psychologów i pedagogów szkolnych oraz szkolne programy profilaktyczne oparte o nieaktualną wiedzę utrudniają realną profilaktykę w szkołach. Zakres tematyczny 6.3. Szkoła jako kuźnia świadomości społecznej. Problem społeczny nr 42. Szkoły często nie są prowadzone w sposób pozwalającym uczniom na partycypację, nie przygotowując ich do roli obywateli. Problem społeczny nr 43. W szkole za mało jest edukacji z kompetencji miękkich: wyrażania emocji, budowania zespołu, asertywności, integracji czy redukcji stresu. Problem społeczny nr 44. Szkoła nie zapewnia faktycznej równości szans na starcie, co odbija się na całym przyszłym życiu uczniów. Problem społeczny nr 45. Budynki szkół nie są wykorzystywane popołudniami jako miejsca edukacji mieszkańców, a tymczasem brak edukacji jest jedną z pierwotnych przyczyn wielu problemów społecznych w Słupsku. Kolejne spotkanie Zespołu, na które zapraszamy mieszkańców zainteresowanych polityką społeczną Słupska, odbędzie się 7 września (piątek) o 10:30 w sali 212 ratusza. Podczas spotkania rozmawiać będziemy o problemach społecznych mieszkańców Słupska. Jeżeli chcielibyście Państwo podzielić się z nami waszymi przemyśleniami i uwagami na ten temat lub uważacie państwo, że obecna lista problemów nie jest pełna, to zapraszamy na najbliższe, piątkowe spotkanie, podczas którego porozmawiamy o państwa uwagach  i propozycjach. Wybierając się na spotkanie, zachęcamy do zapoznania się ze wstępnym opisem problemów [link] Kolejnym etapem prac będzie przeprowadzenie wśród mieszkańców Słupska badań jakościowych, na podstawie których zostaną zdiagnozowane problemy społeczne, które dotykają w drugiej połowie 2018 roku, lub z dużym prawdopodobieństwem mogą dotknąć w ciągu najbliższych siedmiu lat, mieszkańców Słupska, a szczególnie mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Pełna treść wiadomości na: slupsk.pl/?p=72287
slupsk.pl, Źródło artykułu: slupsk.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
słupski

Powiat słupski – powiat znajduje się na północy naszego kraju, w województwie pomorskim. Powstał w ramach reformy administracyjnej z 1999 roku. Jego siedzibą jest Słupsk, który sam nie wchodzi w jego skład, ponieważ jest miastem grodzkim i sam w sobie stanowi powiat. W skład powiatu słupskiego wchodzą gminy: Ustka (gmina miejska), Kępice, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka (gmina wiejska).

Region jest idealnym miejscem na letni wypoczynek z uwagi na fakt, że północną granicę stanowi wybrzeże Bałtyku o długości 57 km. Oprócz wylegiwania się na plaży i kąpieli w morzu będziemy mieć okazję do spływów kajakiem i do wędkowania. Występują tu liczne jeziora i rzeki. Gdy zapragniemy odpocząć od wody, wstąpmy do Słowińskiego Parku Narodowego. Czekają tam na nas piękne krajobrazy, malownicze wzgórza i bogactwo fauny.    

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola